3 ขั้นตอนปฐมพยาบาลทางใจให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

‘สภาพสังคม’ อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรา ถ้าเราอยู่ในสภาพสังคมที่ดีสุขภาพจิตก็จะยิ่งแข็งแรง ในทางตรงกันข้ามสังคมที่ดีก็มาจากสุขภาพจิตที่ดีของคนในสังคม ดังนั้นสังคมจะดีได้จึงขึ้นอยู่กับเราด้วย วันนี้เราจึงมี 3 ขั้นตอนปฐมพยาบาลทางใจที่ช่วยให้สังคมน่าอยู่มาฝากกัน

  1. สอดส่อง มองหา เริ่มจากมองหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัว โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสภาวะโศกเศร้า เสียใจรุนแรง มีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับ การช่วยสอดส่องและมองหาในเบื้องต้นนี้ เพื่อเราจะได้ให้คำแนะนำอย่างทันท่วงที ก่อนที่พวกเขาเหล่านี้จะมีสุขภาพจิตที่แย่ลง
  2. ใส่ใจ รับฟัง เมื่อมีผู้ต้องการความช่วยเหลือมาปรึกษาปัญหา เราควรรับฟังปัญหาของเขาอย่างมีสติและต้องเป็นการรับฟังอย่างตั้งใจ โดยสามารถสื่อผ่านภาษากายง่ายๆ ได้ เช่น สบตา หรือจากการสัมผัสอย่างการจับมือให้กำลังใจ เพื่อช่วยให้เขาคนนั้นบอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการคลายทุกข์ในใจและจัดการอารมณ์ให้สงบลงได้
  3. ส่งต่อ เชื่อมโยง การลงมือช่วยเหลือใครก็ตาม ต้องเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ทำให้ตัวเราเองเดือดร้อน โดยอาจช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยพื้นฐานอย่างน้ำ อาหาร ยา ฯลฯ แต่หากการช่วยเหลือเกินกำลังของเรา โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลนั้นๆ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ มีอาการโศกเศร้ารุนแรง มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย แนะนำให้ส่งต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ รวมทั้งติดต่อครอบครัวหรือชุมชนของคนๆ นั้น

เมื่อคนในสังคมต่างมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ดังนั้นสังคมไทยจะน่าอยู่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะลงมือสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้คนครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง หรือคนในชุมชน เพียงเรายื่นมือออกไปช่วยเหลือ สังคมก็น่าอยู่ขึ้นแล้ว

 

อ้างอิงจาก: http://www.prdmh.com/สัปดาห์สุขภาพจิต/174-สัปดาห์สุขภาพจิต/633-การปฐมพยาบาลทางใจ-ดูแลจิตใจ-ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย-3-ส.html